Leczenie kanałowe

Home / Leczenie kanałowe

Leczenie endodontyczne stosowane jest najczęściej w przypadkach bardzo zaawansowanego głębokiego procesu próchnicowego, martwicy miazgi lub jej stanu zapalnego, albo po urazie, złamaniu lub zwichnięciu zęba. Wykonywane jest również ze wskazań protetycznych.

Leczenie jest bezbolesne, wykonywane jest w znieczuleniu. Polega na usunięciu miazgi z kanałów i komory zęba, opracowaniu kanałów, zdezynfekowaniu ich, a następnie szczelnym wypełnieniu materiałem do tego przeznaczonym.

Podczas leczenia endodontycznego, ze względu na dużą precyzję pracy, konieczne jest korzystanie z mikroskopu zabiegowego oraz badań radiologicznych wykonanych systemem radiowizjografii, a w wyjątkowych sytuacjach badań wykonanych w wymiarze 3D przy użyciu tomografu komputerowego, które ułatwiają odnalezienie ujść kanałów i zobrazują ich przebieg oraz pozwolą po leczeniu ocenić prawidłowość i zakres wypełnień kanałów.

Do opracowania kanałów konieczne jest użycie precyzyjnych drobnych narzędzi rotacyjnych ręcznych i maszynowych oraz narzędzi pracujących przy użyciu fal ultradźwiękowych, jak również kątnicy endodontycznej z kontrolą momentu obrotowego oraz endometru do dokładnego pomiaru długości roboczej kanałów.

Końcowym etapem leczenia endodontycznego jest szczelne wypełnienie kanałów. System B&L pozwala na wtłoczenie do kanałów pod ciśnieniem w wysokiej temperaturze ciekłej gutaperki, która wypełniając szczelnie kanały na całej długości uszczelnia również kanaliki.

Ponowne leczenie endodontyczne (reendo) wykonywane jest po stwierdzeniu badaniem radiologicznym obecności w kanale złamanego narzędzia kanałowego, nieprawidłowości w wypełnieniu kanałów podczas poprzedniego leczenia endodontycznego, bądź zmiany w kości.

Leczenie reendo polega na usunięciu z kanałów nieszczelnego lub niepełnego wypełnienia bądź złamanego narzędzia, a następnie przeprowadzeniu ponownego leczenia. Leczenie to wymaga użycia mikroskopu, specjalistycznego sprzętu oraz kontroli radiologicznej.

Po leczeniu endodontycznym, ze względu na ryzyko złamania osłabionej korony, należy dokonać rekonstrukcji korony zęba poprzez założenie wypełnienia kompozytowego lub korony protetycznej, gdyż tylko takie materiały zapewnią wymaganą szczelną i trwałą odbudowę. Nawet w przypadku znacznego ubytku korony zęba, możliwe jest jej odtworzenie uzupełnieniem stałym – koroną protetyczną przy zastosowaniu indywidualnego wkładu koronowo–korzeniowego.

Leczenie kanałowe nawet przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i aktualnych dostępnych technologii zawsze obarczone jest ryzykiem niepowodzeń wczesnych lub oddalonych w czasie.